E. Tir?e and . Filibeli, Gezi Park? Protestolar? ve Haber Dili : Bar?? Gazetecili?i Perspektifiyle Haber Analizleri, vol.25, p.42, 2016.

B. Ulus, Medyaya nas?l direnilir ? », Birikim ar?iv, pp.68-69, 1995.

K. Dilek and S. Ceren, , p.55, 2012.

. Ibid,

, Suriyelilere özel aile hekimli?i hizmeti, 2014.

C. Winnie, « Corpus-Based Linguistic Approaches to Critical Discourse Analysis, p.1, 2013.

. Ibid,

B. Pierre, Une vision plus modeste du rôle des journalistes », Interventions, Science sociale et action politique, Textes choisis et présentés par Poupeau F. et Discepolo T, p.1, 1961.

L. Amand, Op. cit, p.2, 2013.

S. Elias, Logique de l'exclusion, 1997.

. Gibney, « Kosovo and beyond : popular and unpopular refugees », Forced Migration Review Cité par Müzeyyen PANDIR, Op. cit, p.4, 1999.

. Mannik, Photography, memory and refugee identity : The voyage of the walnut » cité par Müzeyyen PANDIR, Op. cit, p.6, 2012.

D. Van, « Racism and the Press » cité par Müzeyyen PANDIR, Op. cit, p.6, 1991.

D. Van, Söylem ve ?deoloji : Çok Alanl? Bir Yakla??m, p.234, 2003.

. Buchanan, « What's the stoory ? Results from researcg in tho media coverage of refugees and asylum seekers in the UK », p.39 cité par Müzeyyen PANDIR, ?brahim EGE et Alaaddin PAKSOY, p.6, 2003.

D. Emile and S. Cité-par-dominique, « Sosyoloji dü?üncesinin özünde öteki ile ili?ki » traduit par Ay?egül SÖNMEZAY, Cité par Göksel GÖKER; Sava? KESK?N, p.232, 2005.

C. Charlie, « Günah Keçisi : Ba?kalar?n?n suçlar?n?n tarihi, Cite par Göksel GÖKER, p.40, 2013.

K. Sava?, Op. cit, p.232, 2015.

G. Göksel,

K. Sava?, Op. cit. p.232. ! 202 Journal Sabah (04.09.2015). « Akdeniz'de bo?uan mülteci de?il insanl?k, p.7, 2015.

, « Aylan Kurdi için üzülmüyoruz diyen Alman i?ten at?ld?, p.7, 2015.

, Journal Sözcü (03.09.2015). « Türkiye'deki çocuklar?n 4 mevsimi

U. Baker, Medyaya nas?l direnilir ? », Birikim ar?iv, pp.68-69, 1995.

M. Bang, « A Corpus Based Study of Representation of Foreign Countries in the South Korean Press, pp.1-109, 2003.

M. Bek and . Gencel, « Türkiye'de Televizyon Habercili?i ve Tabloidle?me », ?leti?im ara?t?rmalar?, pp.9-38, 2004.

K. Benek, « Osmanli'da Basinin Do?u?u ve II, Me?rut??yete Kadark?? Gel?????m?? », pp.28-39, 2016.

R. Benson, L'Immigration au prisme des médias, Presse universitaires de Rennes, p.311, 2017.

A. Budak, « Frans?z Devr??m??'n??n Osmanl?'ya Arma?an? Gazete: Türk Bas?n?n?n Do?u?u », Turkish Studies -international periodical for the languages, vol.7, pp.664-681, 2012.

W. Cheng, « Corpus-Based Linguistic Approaches to Critical Discourse Analysis, pp.1-8, 2013.

?. Demir, « Situation of the Government-Press Relations in Turkey (1918-1960) », The journal of academic social science studies, vol.5, pp.119-137, 2012.

?. Demir, Situation of the government-press relations in the ottoman empire, 1831.

, The journal of academic social science studies, pp.368-377

Y. Do?aner, « The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization », Journal of Faculty of Letters, issue.1, pp.109-141, 2012.

R. Duran, , 2010.

A. Medya, , 2018.

E. Filibeli and T. , Gezi Park? Protestolar? ve Haber Dili : Bar?? Gazetecili?i Perspektifiyle Haber Analizleri », ?leti-?-im 25, pp.40-74, 2016.

G. Galpin, « La concentration des médias menace le pluralisme, p.12, 2015.

. Göker, ;. Göksel, and S. Keskin, Haber medyas? ve mülteciler : Suriyeli mültecilerin Türk yaz?l? bas?n?ndaki temsili, pp.230-256, 2015.

A. ?lyas, « Cumhuriyet Döneminde Ortaya Ç?kan ?syanlarda A?iretlerin Rolü », Batman University Journal of life sciences, pp.182-200, 2015.

?. Haklar? and ?. Örgütü, Kay?p Bir Nesil Olmalar?n? Önlemek: Türkiye "Gelece?imi Hayal Etmeye Çal??t???mda Hiçbir ?ey Göremiyorum" Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocuklar?n E?itime Eri?iminin Önündeki Engeller, 2015.

Z. Kadio?lu and . Kaban, « Türkiye'de medya sahipli?i ekseninde mülkiyet yap?lar?ndaki de?i?imin kronolojik analizi (1950-2010) », ?nsan&insan, vol.16, pp.101-120, 2018.

R. ;. Kaya and B. Çakmur, Politics and Mass Media in Turkey », Turkish Studies, vol.11, pp.521-537, 2011.

. Kurban, ;. Dilek, and C. Sözeri, ?ktidar?n Çark?nda Medya : Türkiye'de Medya Ba??ms?zl??? ve Özgürlü?ü Önündeki Siyasi, p.86, 2012.

A. Lefebvre, « L'immigration au prisme des médias », Carhima asbl, pp.1-3, 2013.

N. Mazici, « 1930'a Kadar Bas?n?n Durumu ve 1931 Matbuat Kanunu, pp.131-154, 1996.

N. ;. Newman, . Fletcher, ;. Richard, . Kalogeropoulos, ;. Antonis et al., Reuteurs Institute Digital News Report, p.143, 2018.

O. Orhan and S. Gündo?ar, Suriyeli S???nmac?lar?n Türkiye'ye Etkileri, Ortado?u Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi, issue.195, p.40, 2015.

, Suriyeli S???nmac? Trajedisi », sur le site d'ORSAM, 2015.

Ö. Özer, « A Research on Journalists' Views on Theoretical Conceptualizations Of The Media In Turkey », vol.4, pp.42-51, 2006.

M. Pandir, . ?brahim, and A. Paksoy, Marmara Journal of Communication, vol.24, pp.1-26, 2015.

R. Ringoot, Analyser le discours de Presse, p.218, 2014.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01154371

S. ?im?ek, Cilt, vol.6, issue.1, pp.124-143, 2009.

. Sözeri, ;. Ceren, and Z. Güney, Türkiye'de Medyan?n Ekonomi Politi?i : Sektör Analizi, TESEV Yay?nlar?, p.117, 2011.

C. Sözeri, Türkiye'de Ba??ms?z Haber Dergicili?inin Ekonomik Sorunlar? : Nokta Dergisi Örne?i », Galatasaray Universitesi ?leti?im Dergisi, pp.103-127, 2014.

C. Sözeri, « Türkiye'de Medya-?ktidar ?li?kileri Sorunlar ve Öneriler, pp.1-35, 2015.

. Tekerek, Seke seke giderken çat duvara çarpt?m, p.28, 2011.

H. Topuz, 100 Soruda Türk Bas?n Tarihi, Gerçek Yay?nevi, p.232, 1973.

H. Topuz, II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Bas?n Tarihi, Remzi kitapevi, p.470, 2003.

A. Tunç, . Görgülü, and . Vehbi, Maping Digital Media: Turkey, 2012.

B. Türk-tabipleri, Suriyeli S???nmac?lar ve Sa?l?k Hizmetleri Raporu, p.144, 2014.

, Türkiye'deki Suriyeli S???nmac?lar, Saha Ara?t?rmas? Sonuçlar?, p.55, 2013.

D. Van and . Teun, « Racism and the Press », p.276, 1991.

D. Van and . Teun, « Principles of critical discourse analysis, Discours&Society, University Amsterdam, pp.250-283, 1993.

. Van-dijk and . Teun, Söylem ve ?deoloji : Çok Alanl? Bir Yakla??m », préparée par ÇOBAN, pp.13-112, 2003.

Y. Yücel, Medya, iktidar ve sermaye, 2018.

, Autres Sources Documentaire

«. Abd-4-milyarla and . Övündü, Türkiye 6 milyar dolar harcad?, Hürriyet Gazetesi , sur le site d'Hürriyet, p.7, 2015.

A. «-resmi, En ligne) sur le site d'Hürriyet, p.12, 2016.

«. Türkiye, deki mülteci say?s? 3,5 milyon, Cumhuriyet Gazetesi, 2017.

. Birle?mi?-milletler-mülteciler-yüksek and . Komiserli?i, « Suriyeli Mülteci Say?s? 1 Milyona Ula?t? », sur le site d'UNHCR, 2013.

E. ;. Herman and N. Chomsky, « La fabrication du consentement, 2008.

. Hrant-dink and . Vakf?, Discours dangereux et Discours de haine et pluralisme dans les médias, 2015.

. Institut-statistique-de-turquie, , 2018.

, Journal Birgün (30, Medyada ço?ulculuk uzman? akademisyen : Türkiye gibisni görmedim, p.8, 2015.

, Journal Cumhuriyet (23, Yüzde 26 için Suriyeliler salak, p.10, 2014.

, Journal en ligne Diken, 2018.

, Journal Posta, 2018.

, Journal Yeniakit, issue.16, p.8, 2018.

, Juillet. Newspaper revenue wordwide, 2018.

, Consulté le 10 Août 2018. Site officiel d'Emre KONGAR, p.22, 1927.

, Suriyeli mülteci say?s? 5 milyonu geçti, 2017.

, « ?ehir cenazesi törenine hangi bas?n kurulu?lar? al?nmad? ?, p.23, 2012.

. Timetürk, « Suriyelilere vatanda?l?k verilsin mi ?, 2016.

, En ligne) sur le site de l'Administration Générale de la Gestion des Migrations, Suriyeli Say?s? Kamuoyuyla Payla??ld?, p.5, 2016.

, Corpus médiatique Journal Hürriyet

, Journal Sabah