*. P+%3% and . &'%&'#/b,

%. and &. ,

$. %c&-&-g"?:!w!f!jkljj##!-<)n and *. &4!-;-*,

&. &4!-;-*4%, ,. +4!f!-k&5+2&"%, and . %&,

$. %&2@ and ). 3%c!-g"?:!jt!f!jvlmk##!-<)n,

N. &4!+*, *. Z%*4&*o%, and 2. /. ,

&. C&&-k&s%& and +. ,

$. %&2@, , p.3

N. &4!+* and *. Z%*4&*o%,4!f!-k&p+,

. $0*8% and . +2%c&&-&-g"?:!ju!f!mk##!-!-<)n,

+. &o$%/ and . %&*,

&. &4!-;-*4% and . +4!f!!-k&z%,

&. C&&-k&s%& and +. ,

$. %&2@, , p.3

!. Jw!f!mklmj##!-!-<)n,

&. &4!-;-*4% and . +4!f!!-k&z%,

&. C&&-k&s%& and +. ,

$. %&2@ and ). 3%c&-!-&-g"?:!jv!f!mjlmm##!-<)n,

&. &4!-;-*4% and . +4!f!!-k&z%,

!. Xxh,

&. C&&-k&s%& and +. ,

$. %&2@, , p.3

!. Mk!f!mmlms##!-<)n,

&. ,

. %&'*.(&$*&8/$$%c&&-!-<)n, . &4!+*, . Z%*4&*o%,4!f!-k&-;-&-'%&8%, and . %c&&-!-g"?:!mj!f!mslpk##!-<)n,

%. , &. $0/3o#2, *. &. %&amp;&apos;%&amp;$*&amp;, and %. , ==?@9<:! "B!=<"B!HB!"?! I<9@D=B! S%&57

C. %2, ,. &amp;o2#\%, and +. %&amp;$%&amp;1+, %(:& "#3O*2*6$%(&g&$0%+O)#2/%&'0+.&"#, vol.1

/. +&amp;$#/, %&, vol.57

. &amp;8*&amp;q,

,. %&amp;&apos;#..%&amp;&quot;%, . %&amp;/3o2%-;-+$%&amp;, A. #+, . %22*/, and . C&amp;&amp;-&amp;-&lt;)n,

!. Kt##!-!-&lt;)n,

*. P+/$$-%:&amp;%, *. &amp;$*&amp;,q, and . %c&amp;&amp;,

&. ,

N. &amp;4!+*, !. Z%*4&amp;*o%, and . F&amp;-k&amp;-;-%?&amp;*$$%2&amp;,

;. O2m, . %&amp;-;-*, . &amp;o*2,&amp;g&amp;$*&amp;-;qc!-&amp;-&lt;)n, . &amp;4!+*, and . Z%*4&amp;*o%,4!f!-k&amp;b, , p.2

!. Jr!f!mplms##!-&lt;)n, , p.2

$. %&amp;&apos;%($)*+,

!. &amp;0-, +,1,9'*'.: +"23

, +#(0%)/-(' #

#. %&amp;$&apos;#(-;-*+,

, #+0+)'$(*-'1234325

!. &amp;0-, *+0+9&)&-: +"23

*. , +#(0%)/-(' #

+. &amp;+ and . &amp;#3--;-&apos;d&apos;e&apos;:&gt;fgchf&apos;#$%&amp;$, $ 9>?@'A>BBC'185

*. , &. &gt;n&apos;cmmcnoc-&apos;-p?mq&gt;n?rjc6&apos;e-9&gt;?@&apos;scbbc&apos;125&apos;d&apos;e&apos;:&gt;fgchf&apos;#$%&amp;$&apos;#(-;-*+, &. Cmk&apos;t&apos;qhlk?l&apos;pc&apos;u&apos;cfl&gt;m&apos;qhl&apos;v&gt;flw&apos;hgco&apos;u&apos;hnm-&apos;-pxcnklck?cn&apos;&gt;ssclkm6&apos;e-y$:*$, and &. +#&amp;$-$pgclk?m?nz&apos;&amp;nkcjj?zcnoc-%&gt;nkhok&apos;d&apos;)clg?oc&apos;%j?cnkm-+bh?j&apos;d&apos;mclg?ocoj?cnkm6q&gt;jcqfr, , p.6

J. ,

. H@&apos;d&apos;^88&apos;, KC'D'aaa6HPMO>QC6SL %>QbL?ZAK'Y$:*$

/. , #. 82__4827`-!-!-xrs!-9, and ;. Be@d=b!-g&quot;?:!-hb:&lt;@?@9ib!-e&lt;, *9

%. &amp;j&gt;&amp;*,

, %&*22/m2%C&& k&S*&1%33%&*+L&"), p.2

. %&amp;$*&amp;, , p.2

. !r!f!krlku##!-!-&lt;)n,

*. +l&amp;$m82%-;-!s!f!kulkw##!-!-&lt;)n,

!. &amp;4!-;-*4%, . +4!f!-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, and . +4!f!-!-!-xri!-!-k&amp;w2#, , p.2

. %&amp;&apos;%&amp;$*&amp;3%2c&amp;&amp;-k&amp;s*&amp;3#,

+. %22%&amp;6*, and &. %&amp;%(,

, #+

/. %. ,

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!!-k&amp;s%, , p.2

!. Jp!f!juljw##!-!-!-&lt;)n,

&. &amp;4!-;-*4%, /. +4!f!!-k&amp;s%&amp;8-)/&quot;+$%&amp;&quot;#, and . +%&amp;&apos;#,

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,

!. Jr!f!jwlmk##!-!-&lt;)n, , p.22

*. and ,. +%,

!. Js!f!mklmp##!-!-&lt;)n, , p.2

, %& IF>")&%,&IM>")

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,

. &amp;o2%3/+3c&amp;&amp;,

, !JT

$. %&amp;%$,

$. %&amp;%$&apos;,

!. &amp;0-, $212*030%

, +#(0%)/-(' .0@), p.3

#. #&amp;&apos;(&amp;)*&apos;*+*,

#. and #. ,

*. and #. ,

&. , , p.1

. 2&amp;&amp;#=&gt;/&apos;?&apos;2&amp;&amp;#=&gt;/,

&. Ebco&apos;p&apos;k-)bcd&apos;efgchchi&apos;qrmsfi&apos;j&apos;k&apos;,

. &amp;v&apos;/hwisscxihli-=bhwrlw&apos;j&apos;2imtcli&apos;=scihwo,

. 1grcs&apos;j&apos;oimtclilscihwo9qbsiqnyz, , p.9

. #fs&apos;j&apos;\,

. Rd&apos;j&apos;\,

. Cwi&apos;j&apos;___9rvolbqi9em,

&. =bq`mcxaw and . #&amp;, RMcNI'IW'-BVdSI'VFQBOFO'b'(IQMBVNLWCBH'MFOIMTFI #)'.$&, pp.55-60

. !-!-xsr!-9,

, A&5

. O*2$*, . &amp;2*o/&apos;%3%, and . C&amp;b$&amp;%,

. *$8%,

!. Kj##!-!-&lt;)n,

*. !f!-k&amp;v, ,. %2/%&amp;-$%&quot;, and 2. /. P+%&amp;*8%&quot;&amp;8#/l&amp;-*-;-!p!f!km##!-!-&lt;)n,

!. ,

&. &amp;4!$5&apos;%4&amp;*o%,4!f!-k&amp;v, *. , and ,. %2/%&amp;-$%,

. !r!f!km##!-!-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, and . &. +4!f!-k&amp;r$*, &'%&'%22/m2%&$%& 6+2%*+:&#u&$0)#33%&(%&$m8%&O#+2&

/. #. &amp;%, , vol.2

. %(&amp;*+, , p.2

&. &amp;4!$5&apos;%4&amp;*o%,4!f!-k&amp;s*&amp;8#/l&amp;*,

!. Kmlkp##!-!-&lt;)n, , p.33

&. &amp;4!$5&apos;%4&amp;*o%,4!f!-k&amp;v, *. , and ,. %2/%&amp;-$%, , p.33

!. Kplkr##!-!-&lt;)n,

&. &amp;4!-;-*4%, ;. *. +4!f!-k&amp;, and . &amp;$*&amp;8*$8%, %&/3*b%&'%&$0)#33%&(%& '-b#

&. %&amp;o#+2&amp;$0%3o$#@-&amp;%,

!. Krlks##!-!-&lt;)n, , p.33

*. , *. &amp;#+8%2, and &. , , pp.36-38

!. ,

&. &amp;4!-;-*4%, &. #. +4!f!-k&amp;s%&amp;, and %. %3%,

&. ,

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!!-k&amp;z%,

/. %. &amp;*oo+@%2&amp;$%&amp;p-;-$*b%p&amp;&apos;%(&amp;-6+2%*+l!-g,

&. ,

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!!-!-!-xsi!-$m82%,

!. Jv!f!jrljs##!-&lt;)n, , p.33

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!!-k&amp;s0,

!. Mk!f!jsljt##!-!-&lt;)n, , p.3

&. ,

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!-k&amp;s%,

!. Xs_!-g&quot;?:!mm!fjtljw##!-!-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, %. +4!f!-k&amp;r$#.b-%&amp;(+2&amp;+.&amp;%36#+, *. /$$*b%&amp;, *. +&amp;&quot;}+2&amp;&apos;%&amp;$*&amp;8/$$%c&amp;&amp;-k&amp;s et al., J&(0*8*

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!-k&amp;s%,

. %. &amp;8/%., ,. Oo+@%2&amp;-&quot;%, %. %&amp;/&apos;-%&amp;&apos;0%36#+, and . /$$*b%c&amp;&amp;-g&quot;?:!mp!f!jwljv##!-!-&lt;)n,

&. %. &amp;4!-;-&amp;8/%., ,. Oo+@%2&amp;-&quot;%, %. %&amp;/&apos;-%&amp;&apos;0%36#+, and . /$$*b%c&amp;&amp;-g&quot;?:!mr!f!jvlmj##!-!-&lt;)n,

&. &amp;4!-;-*4%, . +4!f!-k&amp;?#, and . 2%&amp;&quot;#.&apos;+, %+2:&(0*OO2q,*.,&g&& '-6#+")%2&$*&8*$8%:&"#33%

!. Ms!f!mjlmm##!-!-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, and . *. +4!f!-k&amp;7.%&amp;3*/.&amp;$v&quot;)%&amp;$*&amp;8*$8%&amp;8%, && '0q,2%&'-6#+")-%&%,&(%&2%,2#+8%& "*")-%&'%22/m2%&+.%&O#2,/m2%&'0+

*. &amp;x#@# and *. &amp;ty;j&amp;-3#,

*. &amp;x#@#, *. &amp;ty;j&amp;-3#.-;-$*&amp;x#@#, *. &amp;ty;j:&amp;&quot;%, and ,. %&amp;,

!. Mu!f!mp##!-!-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, and . +4!f!-k&amp;{##3&amp;,

*. &amp;x#@# and *. &amp;ty;j&amp;-3#,

. !-g&quot;?:!mw!f!mplmr##!-!-&lt;)n,

$. %&amp;&apos;%&amp;$*&amp;\%+ and . K&amp;,

, /%+2&'%&$*&8#/,+2%C& k&S0)#33%&g&$0%L

&. ,

*. C&amp;&amp;-g&quot;?:!mv!f!mrlmt##!-!-&lt;)n,

&. ,

&. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,4!f!,

&. &amp;4!-;-*4% and . +4!f!-k&amp;r*(&amp;&apos;%&amp;&quot;$*, %& 3#3%.,&'+&3#'m$%C& ! <)N,&4!$5'%4&*O%,4!F&

#. X#@# and *. &amp;ty,

#. J&amp;???c and *. C12&amp;-k&amp;s*&amp;8#/l&amp;&apos;%&amp;$*&amp;1%33%&amp;*..#, ==?@9<:! "B!=<"B!HB!"?! I<9@D=B!

*. S*&amp;x#@#, &. &amp;ty;j&amp;o%23%, and . &apos;*.(&amp;&quot;%,

*. +l&amp;1%33%,

%. %36#+ and . B%, , p.2

*. P+#,

$. %&amp;%$,

$. %&amp;%$&apos;,

*. , %+& '1$%2%-.304(5+6!7

!. &amp;0-,

. Are(f, , pp.8-8

. =@t`kaucr,

#. #&amp;,

#. , , vol.1

*. , %+& &0#$1$,-2/3'4*567

, #/2/)-3-$

. &lt;(&amp;;=/,

&. &gt;la&apos;oh&apos;ohmb?mhaekha8-888&apos;;dechle&apos;#$%$#&amp;&apos;(&amp;)*&apos;+%, /8 ' 655P'GQRKBOHJ'655P'30)8'S T&;#&

/. Mlbv&apos;w&apos;ahkcbfhfvbhn@a8xdvhxeryzln@lkmhobl8fdm,

. #[v&apos;w&apos;\,

. L_&apos;w&apos;\,

. B@h&apos;w&apos;```8loafdxh8ak,

. =dxqkbug@&apos;t&amp;;#&amp;, <=>?@9<:A! XBXT, vol.9

, A&5

. &amp;r$*.&amp;=j&amp;g&amp;=m&amp;-!-!-&quot;be@d=b!-g&quot;?:!-hb:&lt;@?@9ib!-e&lt;-;-&lt;@?@9ib!-g&quot;?:!j!f!kklkj##!-!-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, ;. +4!f!-k&amp;s%&amp;57, and . &amp;6$*, &(0*8*, A&5

&. ,

, $%&$#b#& p)@62/'p&& & <)N,&4!$5'%4&*O%,4!F! k&3+

. %23/p+%&amp;e&amp;3# and . %+2&amp;-$%, , p.2

&. ,

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,4!f!-k&amp;s*&amp;,

. Q&amp;/, , p.2

!. Krlks##!-!-&lt;)n, , p.2

&. ,

. +@* and . %&amp;&apos;%&amp;$0+,

&. &amp;4!-;-*4% and $. *. +4!f!-k&amp;z%&amp;o,

. %$(&amp;%, *. &amp;p+/,, . &amp;$*&amp;-;-%&amp;&apos;%&amp;, and %. 2#3o%,

%. #+2&amp;&apos;0%$$%&amp;-&quot;# and /. +. ,

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,4!f!-k&amp;,

&. &amp;4!7*4% and . +4!f!!-k&amp;s*&amp;&quot;$%1&amp;$*, %&O*2&$%&O#2, p.2

/. *. \#+,%2&amp;g&amp;$*&amp;-;-#2-b2*o)/%&amp;, . +2%$$%3%, *. &amp;1%33%&amp;2*, and . &amp;$*&amp;&quot;$%1&amp;*8%, , vol.3, p.0

, &S/1%p&'%&Y,#3

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,4!f!-k&amp;, , p.33

. $*&amp;1/.&amp;&apos;%&amp;$*&amp;o+6$,

*. O#2 and *. &amp;&apos;%(&amp;, , vol.2

/. %&amp;,

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,4!f!-k&amp;, %&2@,)3%&\+(P+0g& $*&1/.&'%&$*&O+6$

!. Jt!f!jrljs##!-!-&lt;)n, , p.2

!. Jv!f!mvlmk##!-!-&lt;)n, , p.22

*. and ,. +%,

N. &amp;4!+* and . Z%*4&amp;*o%,4!f!-k&amp;,

*. P&amp;-&lt;)n, . &amp;4!-;-*4%, &. +4!f!!-k&amp;b$&amp;-;-#/l&amp;%(, and *. &amp;x#@#,

/. &amp;*$$%2&amp;,

!. K&amp;n+,

$. %&amp;-%.&amp;2#+$*,

&. and %. , , p.2

$. %&amp;)*+,

$. #33%&amp;o%+ and &. ,

!. Mr!f!mrlmw##!-!-&lt;)n,

&. ,

&. Cp&amp;, . &amp;4!+*, and . Z%*4&amp;*o%, , p.2

$. , , vol.1, p.2

, ==?@9<:! "B!=<"B!HB!"?! I<9@D=B!

*. S*&amp;x#@# and . &amp;ty;j:&amp;&apos;*.(&amp;&quot;%,

, J$4'*%! 47'%! 5$! 5*>! )0%G! 7$%! ABC! %&0+! )44),'%! 5)0%! 0&+,$! 4)O%)9$! <,)0Z)*%G! 4,$0)0+! '0$!

$. , !. %+, $. ^x[g!0&amp;&apos;%!0&amp;&apos;%!%&amp;--$%!*0+=, and $. %%=%!?!.$!%&apos;, , vol.4

. K%!$+!%&amp;0!,

$. %+!-*0+= and $. %%, 0+! $0! +)0+! ;'D&E:$+! 4'E7*.*+)*,$8! JD)E&,5! 4$0%=! 5D'0! 4&*0+! 5$! 6'$! -),t$+*09!4

. %$%!4$ and . &lt;&amp;, %8!/<*0!5D)44,=($05$,!.$!%':$+G!0&'%!%&--$%!4),+*%!5'!4&%+'7)+!%$7&0!7$;'$7!

, =&+O4$%! 5$! 7)! %&.*=+=G! 0&'%! 4$,-$++)0+! 5D&E%$,6$,! 7$%! =6&7'+*&0%!5$!7)!%&.*=+=8!r&'%!)6&0%!5&0.!5=.*5=!5$!-@7$

$. !. &amp;00)l+, $. &lt;&lt;=, $. 0+$%!-.), ). +=, *. %+*;&apos;$%!-5$%!-4,&amp;4 et al.,

$. 0+, $. , =. $7%!-5&apos;!-abc!-$+!-;-*, and $. 0+&amp;, $0+%! 6$0)0+! 0&',*,! 7D*-)9*0), vol.9, p.0

$. $%!5*&lt;&lt;= and . 0+$%!*, , p.9

. $%!$+!-o+($%!*0+=9, $. =%!?!7d&amp;e:$+!abc!%&amp;0+!*0+=, and . %%, 0+$%!?!=+'5*$,!)<*0! 5D)44,=($05$,! 7D=6&7'+*&0! 5$%! -$0+)7*+=%! )'! %$*0! 5$! 7)! %&.*=+=! <, p.0

!. 7dk,

, ABCG!7$%!-&0&%4).$%!5&-*0)*$0+!7$!-),.(=!)6$.!4&',!4,&-$%%$!'0!9)*0!5D$%4).$!*0+=,*$

+. $+!&apos;0!.&amp;0&lt;&amp; and . 0=9, 7=8!2$%!4'E7*.*+=%!-$++)*$0+!$0!)6)0+!5$%!<)-*77$%!0&-E,$'%$%G!<)*%)0+!5$! .$++$! 6)7$',! '0! %O-E&7$! 5D

$. &. , *. +=!, and $. %+$, , vol.9

$. and +. , $0+!5)6)0+)9$!%',!.$!E$%&*0!5

, Q0<*0G!)<*0!5$!.&-4,$05,$!7D=6&7'+*&0!5D'0$!%&.*=+=G!*7!0&'%!)!4),'!$%%$0+*$7!5$!.&-4,$05,$! 7D=6&7'+*&0!5$!7D*, p.9

. $!5$%!&lt;$--$%!, !%$*0!5$%!4'E7*.*+=%!4&',!ABC8!e&',!.$7)G!0&'%!)6&0%!

*. 0&amp;&apos; and $. =&lt;7$&gt;*&amp;0!$0, +)0+!%, p.9

. $%!5&amp;00=$%!)&apos;&gt;!&lt;$--$%!,

$. %g!4&amp;-;-$g!-)*%!;&apos;*! and $. %+$!, $,!?!.$77$%!5$%!(&--$%8!r&'%!)6&0%!)*0%*!4'!)44,=($05$,! '0$!.$,+)*0$!=6&7'+*&0!)'!%$*0!5'!5&-)*0$!)'+&-&E*7

. !-e&apos;e7*.*+=g!/&apos;+&amp;-&amp;e*7$g!abcg!, =%$0+)+*&0%G!-O+($%G!-),t$+*09G!%+=,=&+O4$%G! *-)9*0)*,$%G!9$0