Skip to Main content Skip to Navigation
Master Thesis

En quina mesura els aprenentatges en classe bilingüe afavoreixen els mecanismes de la intercomprensió de les llengües?

Résumé : Aprendre una llengua, no es resumeix només a utilitzar una llengua. Així, vam decidir organitzar la nostra recerca sobre la intercomprensió de les llengües en un context de classe bilingüe, però també de classe monolingüe. A través d’un estudi teòric i pràctic, ens vam preguntar en quina mesura els aprenentatges en classe bilingüe poden afavorir els mecanismes de la intercomprensió de les llengües. A causa dels esdeveniments d’aquest any, la nostra part pràctica és només ara per ara un projecte d’observacions en classes monolingües i bilingües d’una sessió construïda a partir del manual Euromania dirigit per Escudé (2014). Aquesta sessió hauria permès observar i comparar els mecanismes i estratègies dels alumnes de les diferents classes, i també analitzar les pràctiques de classe favorables a la construcció de la competència plurilingüe.
Document type :
Master Thesis
Complete list of metadata

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03037485
Contributor : Faculté d'Éducation - Service de Documentation Université Montpellier Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, December 3, 2020 - 10:16:56 AM
Last modification on : Wednesday, October 27, 2021 - 11:18:30 AM

File

Mem Montp, INSPE UM 2020 AUTRE...
Files produced by the author(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : dumas-03037485, version 1
`

Citation

Florian Autret, Léa Benkaddour. En quina mesura els aprenentatges en classe bilingüe afavoreixen els mecanismes de la intercomprensió de les llengües?. Education. 2020. ⟨dumas-03037485⟩

Share

Metrics

Record views

20

Files downloads

17