Skip to Main content Skip to Navigation
Master Thesis

Le commerce et ses acteurs à Perpignan au XVIIe siècle : les cahiers de François Millet i Català, peseur au poids du Roi

Résumé : L’ascensió social al segle XVII a Perpinyà, no pas per un menestral, pensem? Durant molt de temps, la historiografia s’ha sobretot dedicat a estudiar el món de l’aristocràcia, presentant una visió del Rosselló del segle XVII en crisi econòmica, política i social. S’ha també centrat, fins avui, a estudiar particularment les seves elits oblidant les capes més baixes de la societat. Aquesta memòria de Màstar intenta seguir el recorregut d’un esparter de Perpinyà del segle XVII que ha reeixit; gràcies a un joc de fidelitats, oportunitats, aliances, fraus i competències professionals lligats a l’ofici de pesador, es va poder adaptar i elevar socialment. Aquesta anàlisi de microhistòria torna la paraula als actors. D’una part, la trajectòria personal de l’“heroi” qüestiona la historiografia sobre les relacions verticals entre l’elit i els menestrals i “el poble menut” però també interroga com un home intenta d’escapar, per ell i la seva família, a la seva condició volent donar als seus infants un estament major. Al mateix temps, els quaderns del pes del Rei, dret reial relacionat al Domini Reial, tinguts per Francesc Millet i Català, permeten, per una anàlisi quantitativa i serial de les pesades i també dels actors, de qüestionar, entre d’altres, les relacions comercials del Rosselló després del tractat dels Pirineus.
Document type :
Master Thesis
Complete list of metadata

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01587087
Contributor : SCD Université Perpignan Via Domitia Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, September 13, 2017 - 4:10:50 PM
Last modification on : Friday, July 19, 2019 - 9:37:08 PM
Long-term archiving on: : Thursday, December 14, 2017 - 2:03:16 PM

Identifiers

  • HAL Id : dumas-01587087, version 1

Collections

Citation

Aurian Meunier. Le commerce et ses acteurs à Perpignan au XVIIe siècle : les cahiers de François Millet i Català, peseur au poids du Roi. Histoire. 2017. ⟨dumas-01587087⟩

Share

Metrics

Record views

1643

Files downloads

1190