Skip to Main content Skip to Navigation
Master Thesis

Le funeral doom metal : émergence de la scène, valeurs esthétiques dans la presse et prototype du genre en Finlande

Résumé : Tässä tutkimuksessa tarkastellaan funeral doom-metallimusiikin syntymistä ja muodostumista Suomessa 1990-luvulla. Ensinnäkin opinnäytetyössä tarkastellaan funeral doom lajin perustamiseen johtaneen metallin kehitystä ja tapaa, jolla suomalainen näyttämö järjestetään suomalaisten bändien, kuten Thergothonin, Skepticismin, Shape of Despairin, Tyrannyn ja Colosseumin ympärille. Toisessa osassa analysoidaan tyylilajin esteettistä arvoa weblehdistön kautta seuraavan osan stilistisen analyysin esittelemiseksi. Kolmannessa osassa prototyyppiteoriaa käytetään luokittelemaan funeral doom, perustuen Thergothonin ja Skepticismin 1990-luvulla julkaisemiin albumeihin, ja tekemään tyylillinen vertailun lähimpään naapuriinsa, death/doomiin metalliin.
Document type :
Master Thesis
Complete list of metadata

Cited literature [129 references]  Display  Hide  Download

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02274949
Contributor : Magdalena Mauge <>
Submitted on : Friday, August 30, 2019 - 12:55:19 PM
Last modification on : Wednesday, February 12, 2020 - 2:40:01 AM

File

NEUVILLE_Julien_2019.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : dumas-02274949, version 1

Citation

Julien Neuville. Le funeral doom metal : émergence de la scène, valeurs esthétiques dans la presse et prototype du genre en Finlande. Sciences de l'Homme et Société. 2019. ⟨dumas-02274949⟩

Share

Metrics

Record views

135

Files downloads

1081