Skip to Main content Skip to Navigation
Master Thesis

La història catalana en les classes bilingües de la Catalunya del nord

Résumé : Aquest treball mira de demostrar la pertinència de la integració d’elements històrics locals en les seqüències d’història, des del punt de vista d’un bilingüisme bicultural i d’una millora de l’adquisició dels coneixements, habilitats i actituds propis de la disciplina històrica. També ofereix als professors no-especialistes de la història catalana una eina (llista d’elements històrics catalans relacionats amb el programa d’història) i recursos per tal d’ajudar-los a integrar-la en llurs mòduls. L’observació i la realització de dues sessions li donen una dimensió pràctica.
Document type :
Master Thesis
Complete list of metadata

Cited literature [74 references]  Display  Hide  Download

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01110699
Contributor : Faculté d'Éducation - Service de Documentation Université Montpellier <>
Submitted on : Wednesday, January 28, 2015 - 5:13:17 PM
Last modification on : Thursday, March 19, 2020 - 11:41:27 PM
Long-term archiving on: : Saturday, September 12, 2015 - 6:39:22 AM

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : dumas-01110699, version 1

Citation

Félix Pritchard-Butchacas. La història catalana en les classes bilingües de la Catalunya del nord. Education. 2013. ⟨dumas-01110699⟩

Share

Metrics

Record views

195

Files downloads

75